lojzy.ht Klopotek on the net

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków . Amen.Umiłowany w Chrystusie Panu Internauto!!!


Posługa duszpasterska w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim

Kapelan: ks. Jacek Kłopotek


Do roku Pańskiego 2020 w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonowała kaplica szpitalna, w której co najmniej w każdą niedzielę odprawiana była Msza Św.
Ale na Wielkanoc 2020AD władze państwowe wydały de facto zakaz odprawiania Mszy Św. W tych okolicznościach zarząd szpitala zwrócił się do kapelana z zapytaniem, czy nie można by przejściowo wstawić kilku nieużywanych aparatów medycznych do kaplicy, by zwolnić salę na pacjentów tzw. kowidowych, na co kapelan się zgodził.
Pandemia minęła, ale zarząd szpitala nie chciał pomieszczenia zwrócić i na kaplicę zaproponował inne pomieszczenie, pomagazynowe, które najpierw trzeba było wyremontować, jak podaje zarząd, za kwotę nieco poniżej 55.000 zł.
Wszystkim, którzy chcieli zapewnić obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Najlepszego Lekarza, wśród chorych nowodworskiego szpitala, dziękujemy za dobrowolne ofiary na cele remontu oraz za modlitwę w tej intencji, za wsparcie dla Kościoła Katolickiego, dla krzewienia świętej katolickiej wiary oraz wsparcie dla cierpiących chorych.
Dzięki tej pomocy w dniu 13.4.2023AD ksiądz Jacek mógł poświęcić nowe pomieszczenie kaplicy pw. Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. W Święto Miłosierdzia Bożego (16.4.2023AD, godz. 15:00) odprawił pierwszą Mszę Św. i Pan Jezus zamieszkał w tabernakulum.

W dniu 23.4.2023AD o godz. 15:00 ksiądz Jacek odprawił Mszę Św. w intencji dobroczyńców kaplicy.

Obecnie porządek Mszy Świętych w kaplicy szpitalnej jest następujący:

Spowiedź Św. po każdej Mszy Św.

W kaplicy można modlić się o każdym czasie - wejście od szpitala.

W szczególności do Świętych wspomożycieli chorych, których obrazy są zawieszone w kaplicy.

Można też w kaplicy czytać nabożne pisma tam wyłożone.

Za osobiste odprawienie Drogi Krzyżowej w niniejszej kaplicy ks. Biskup Ordynariusz udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, t.j.

  1. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy);
  2. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna;
  3. Przyjęcie (w najbliższym czasie) Komunii Świętej;
  4. Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca Świętego .

Zobacz przykładowe rozważania Drogi Krzyżowej

Zobacz artykuł o Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Zobacz też listę Św. Patronów według chorób i potrzeb zdrowotnych.

Strona kaplicy w szpitalu.Jeśli poszukujesz w Internecie osób noszących szlachetne staropolskie nazwisko "Kłopotek", polecamy zajrzenie do:

Niech Cię Pan Bóg błogosławi i strzeże w Twej podróży po Internecie, niech Cię chroni przed zakusami piekła i szatana: bezbożnictwem i zgorszeniem.

Z Panem Bogiem
"Na ustach nosi maskę ktoś wrogi, a w sercu kryje podstęp" (Prz 26, 24)
Myśl Bł. ks. Bronisława Markiewicza z tomu: "Jak stać się szczęśliwym na wieki", Edycja Św. Pawła, 2005
"Jest pięć dźwigni, które stanowią o życiu i potędze narodów, a są nimi: wiara, urządzenie społeczne, literatura, historia i byt polityczny. Pierwszą zaś i najdoskonalszą z nich jest 'wiara', rozumie się wiara prawdziwa."

ELM - Eternal Life Matters

o spowiedzi kazania

Na Wielki Post

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu


Niedzielna katolicka Msza Św.


W trudnych czasach zalewu pogaństwa zachęcam i proszę wszystkich, kto tylko może i chce, o codzienną (dowolną) modlitwę w intencji ks. Jacka Kłopotek, aby był świętym kapłanem.


Litanie do Św. Andrzeja Boboli, do Św. Stanisława Biskupa, do Św. Wojciecha Biskupa, do Św. Alojzego, do Św. Beaty, do Św. Jacka, do Św. Jadwigi, do Św. Krystyny, do Św. Marka, do Św. Elżbiety, do Św. Roberta.
do NMP Loretańska. do NMP Gietrzwałdzkiej. do Św. Józefa.Kościół Katolicki - filar Prawdy This is a slightly modified Polish translation of an original paper entitled Pillar of Fire, Pillar of Truth elaborated by Catholic Answers , available at http://www.csn.net/advent/tracts/pofpot.htm . With friendly permission.KtÓRY KOŚCIÓŁ WYBRAĆ?

NIEPRZERWANA HISTORIA

Pan Jezus powiedział, że Jego Kościół będzie "światłością dla świata". Stwierdził, że "miasto na górze nie może się ukryć" (Mt 5.14). Oznacza to, że Kościół jest organizacją widzialną. Musi posiadać cechy charakterystyczne jednoznacznie go identyfikujące i odróżniające od innych kościołów czy wyznań. Wśród kościołów chrześcijańskich tylko Kościół Katolicki istnieje od czasów Pana Jezusa. Każdy inny kościół chrześcijański jest odłamem Kościoła Katolickiego. Kościoły prawosławne złamały jedność z papieżem w 1054 r. Kościoły protestanckie powstały podczas reformacji, która zaczęła się w 1517 r. (Większość dzisiejszych kościołów protestanckich to odłamy pierwotnych odłamów protestanckich).

Tylko Kościół Katolicki istniał w X wieku, XV wieku i w I wieku, wiernie nauczając zasad przekazanych przez Chrystusa apostołom, niczego nie opuszczając. Nieprzerwane następstwo papieży można prześledzić wstecz do samego Świętego Piotra Apostoła. Temu nie dorówna żadna historycznie znana instytucja.

Nawet najstarszy rząd jest młody w porównaniu z papiestwem, a kościoły i związki religijne, do których należą "misjonarze" chodzący od drzwi do drzwi, są młode w porównaniu z Kościołem Katolickim. Wiele z tych kościołów powstało dopiero w XIX lub XX wieku. Żaden z nich nie może twierdzić, że jest Kościołem ustanowionym przez Pana Jezusa.

Kościół Katolicki istnieje już prawie 2000 lat, mimo bezustannej wrogości świata. Jest to świadectwem Boskiego pochodzenia Kościoła. Musi on być czymś więcej niż tylko ludzką organizacją, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że niejedni jego ludzcy członkowie -- nawet niektórzy przywódcy -- byli niemądrzy, skorumpowani, albo skłonni do herezji.

Każda tylko ludzka organizacja z takimi członkami upadłaby szybko. Fakt, że Kościół Katolicki jest dziś najbardziej żywotnym kościołem na świecie (i największym, bo liczącym około miliarda członków) jest świadectwem nie sprytu przywódców Kościoła, lecz wsparcia przez Ducha Świętego.

CZTERY CECHY PRAWDZIWEGO KOŚCIOŁA

Jeśli chcemy zidentyfikować Kościół założony przez Pana Jezusa, musimy poszukać tego, który ma cztery główne cechy Jego Kościoła. Poszukiwany Kościół musi być jeden, święty, katolicki (powszechny) i apostolski. Spójrzmy, co oznaczają te pojęcia.

Kościół jest jeden

( Rzym. 12.5, 1 Kor. 10.17, 12.13, KKK 813-822)

Pan Jezus ustanowił tylko jeden Kościół, a nie grupę konkurencyjnych kościołów (luterański, baptystyczny, anglikański itd.). Pismo Święte mówi, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa (Ef 5.23-32). Pan Jezus może mieć tylko jedną Oblubienicę, jest nią Kościół Katolicki.

Jego Kościół naucza tylko jeden zestaw praw wiary, a te prawdy muszą być identyczne z zasadami nauczanymi przez apostołów Jest to jedność wiary.

Choć niektórzy indywidualni katolicy (tzw. ale-katolicy) dystansują się od oficjalnie nauczanych prawd wiary, to autentyczna władza nauczycielska Kościoła -- papież i jego biskupi będący w jedności z nim -- nigdy nie zmienili żadnej prawdy wiary. Przez stulecia, poprzez coraz głębszą analizę prawd wiary, Kościół dochodzi do ich głębszego poznania, ale nigdy nie rozumie ich w sposób zupełnie odwrotny niż rozumiano je wcześniej.

Kościół jest święty

( Ef. 5.25-27, Apokalipsa 19.7-8, KKK 823-829)

Przez swą łaskę Pan Jezus czyni Kościół świętym, tak jak On jest święty. Nie oznacza to, że każdy członek Kościoła jest zawsze święty. Pan Jezus powiedział, że będą zarówno dobrzy jak i źli członkowie w Kościele (J 6.70), i nie wszyscy członkowie pójdą do nieba (Mt 25.31-46). Ale sam Kościół jest święty, ponieważ jest źródłem świętości i jest strażnikiem specjalnych środków uświęcających. które Pan Jezus ustanowił: sakramentów.

Kościół jest katolicki

( Mt 28.19-20, Apokalipsa 5.9-10, KKK 830-856)

Kościół Pana Jezusa jest nazywany katolicki ("powszechny" z greckiego), ponieważ jest Jego darem dla wszystkich ludzi. Powiedział swym apostołom, by szli na cały świat i uczynili Jego uczniami "wszystkie narody" (Mt 28.19-20). Przez 2000 lat Kościół Katolicki wypełniał tę misję, głosząc dobrą nowinę, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi i chce, byśmy wszyscy byli członkami Jego powszechnej rodziny (Gal. 3.28). Dziś Kościół Katolicki jest w każdym kraju świata i nadal posyła misjonarzy, by "uczynili uczniami wszystkie narody" (Mt 28.19).

Kościół ustanowiony przez Chrystusa jest znany pod popularną nazwą "Kościół Katolicki" co najmniej od czasów Ignacego Antiocheńskiego, który w 107 r użył tej nazwy do opisania jedynego Kościoła ustanowionego przez Chrystusa. Nazwa ta była ewidentnie już starą nazwą za czasów Ignacego, a wiec być może była używana już w czasach apostolskich.

Kościół jest apostolski

( Ef 2.19-20, KKK 857-865)

Kościół ustanowiony przez Pana Jezusa jest apostolski, ponieważ mianował On apostołów pierwszymi przywódcami Kościoła, a ich następcy mieli być jego przyszłymi przywódcami. Apostołowie byli pierwszymi biskupami, a od pierwszego wieku istnieje nieprzerwana linia biskupów katolickich wiernie przekazujących to, co apostołowie nauczali pierwszych chrześcijan w Piśmie Świętym i w ustnej Tradycji (Dzieje Apostolskie 1.15-26, 2 Tym. 2.2).

Te prawdy wiary obejmują: cielesne Zmartwychwstanie Pana Jezusa, Rzeczywistą Obecność Jezusa w Eucharystii, ofiarną naturę Mszy Świętej, przebaczenie grzechów przez kapłana, odrodzenie chrzcielne, istnienie czyśćca, szczególną rolę Najświętszej Maryi Panny, i inne -- włączając doktrynę sukcesji apostolskiej. Wczesne pisma chrześcijańskie dowodzą, że pierwsi chrześcijanie byli całkowicie katoliccy w wierze i w praktyce i uznawali następców apostołów za swych przywódców. To, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie, w to wierzy nadal Kościół Katolicki. Żaden inny kościół nie może tego o sobie powiedzieć.

Słup ognia, filar prawdy

Ludzka mądrość nie może tego wytłumaczyć. Kościół pozostał jeden, święty, katolicki i apostolski -- nie dzięki ludzkiemu wysiłkowi, lecz dlatego, że Bóg zachowuje Kościół, który ustanowił (Mt 16.18, 28.20). Prowadził Izraelitów podczas ucieczki z Egiptu dając im słup ognia, by oświecał ich drogę w ciemności na pustkowiu (Wyjścia 13.21). Dziś Bóg prowadzi nas przez swój Kościół Katolicki. Biblia, Święta Tradycja i wczesne pisma chrześcijańskie świadczą o tym, że Kościół naucza autorytetem Jezusa. W obecnym wieku niezliczonych konkurujących ze sobą religii domagających się naszego posłuchu, jeden tylko głos wznosi się ponad chaosem: głos Kościoła Katolickiego, który Biblia nazywa "filarem i fundamentem prawdy" (1 Tym. 3.15).

Pan Jezus zapewnił swych apostołów i ich następców, papieży i biskupów: "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto was odrzuca, Mnie odrzuca" (Łk 10.16). (J 16.12-13). On dochowuje swych obietnic. Możemy mieć absolutną pewność, że Kościół głosi prawdę i tylko prawdę.